The Netherlands: Negotiating Position on EU draft directive to protect whistleblowers

Answers provided to questions tabled in the Dutch Parliament on 8 March 2019.  English (unofficial translation) and Dutch versions.

Here I offer you the answers to the written questions put by members Van der Molen and Omtzigt (both CDA) about answers to parliamentary questions about state of negotiations proposals for a Directive on the protection of persons who report breaches of EU law . These questions were submitted on 8 March 2019, with reference 2019Z04571.

The Minister of the Interior and Kingdom Relations, K.H. Ollongren

Questions from the Van der Molen and Omtzigt members to the Minister of Home Affairs and the Minister of Justice and Security

1. Do you remember that you were promising that you would come with a letter after the Coreper in which you would explain exactly what the position of the Dutch government was and would be in Coreper meetings and elsewhere?

Yes. I sent this letter to the Lower House on 7 March.

2. Has the Netherlands taken the position in all discussions that a whistleblower can always use the external channel directly (for example the regulator) without having to give a reason?

If the whistleblower can not reasonably be asked to first use the internal reporting channel, in current Dutch practice it is possible to use the external reporting channel directly without the loss of legal protection. In principle, however, the whistleblower is expected to first use the internal reporting channel. During the negotiations, the Netherlands actively and prominently deployed to introduce this flexible system also at European level.

3. Can you give an overview of the meetings (such as official portals, COREPER and JHA Council) in which this was discussed and what the Netherlands has contributed and what the Netherlands has voted for there?

From June 2018 to date, this directive has been negotiated regularly at official level in Brussels. During the JHA Council of 8 March 2019, the ministers present exchanged views on the latest state of negotiations with the European Parliament. During all these meetings, the Netherlands acted in accordance with the deployment outlined in the answer to question 2.

4. Did you receive the letter from WIN network and whistleblowers? Would you like to send the answer to this to the House?

Yes, I received this letter and I read as support for the Dutch position.

5. Are you willing to make it clear that the Netherlands is in favor of a whistleblower always being able to use the external channel directly?

See the answer to question 2.

6. Can you answer these questions as soon as possible and before the meeting of 11 March?

Yes.

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de leden Van der Molen en Omtzigt (beiden CDA) over antwoorden op Kamervragen over stand van zaken onderhandelingen voorstel voor een Richtlijn inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Deze vragen werden ingezonden op 8 maart 2019, met kenmerk 2019Z04571.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
drs. K.H. Ollongren

Vragen van de leden Van der Molen en Omtzigt aan de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie en Veiligheid

  1. Herinnert u zich dat u toezegde dat u na de Coreper met een brief zou komen waarin u precies uiteen zou zetten wat de opstelling van de Nederlandse regering geweest is en zou zijn in de Coreper-vergaderingen en elders?

Ja. Deze brief heb ik op 7 maart jl. aan de Tweede Kamer verzonden.[1]

  1. Heeft Nederland zich bij alle discussies op het standpunt gesteld dat een klokkenluider altijd direct het externe kanaal kan gebruiken (bijvoorbeeld de toezichthouder), zonder daarvoor een reden te hoeven geven?

Indien in redelijkheid niet van de klokkenluider gevraagd kan worden om eerst het interne meldkanaal te gebruiken, bestaat in de huidige Nederlandse praktijk de mogelijkheid om direct het externe meldkanaal te gebruiken zonder het verlies van rechtsbescherming. Wel wordt in beginsel van de klokkenluider verwacht eerst het interne meldkanaal te gebruiken. Gedurende de onderhandelingen heeft Nederland zich actief en prominent ingezet om dit flexibele systeem ook op Europees niveau te introduceren.

  1. Kunt u een overzicht geven van de vergaderingen (zoals ambtelijke voorportalen, COREPER en JBZ-Raad) waarin dit aan de orde geweest is en wat Nederland daar heeft ingebracht en wat Nederland daar gestemd heeft?

Vanaf juni 2018 tot op heden is met grote regelmaat op ambtelijk niveau in Brussel onderhandeld over deze richtlijn.[2] Tijdens de JBZ-Raad van 8 maart 2019 hebben de aanwezige ministers van gedachten gewisseld over de laatste stand van de onderhandelingen met het Europees Parlement. Tijdens al deze bijeenkomsten heeft Nederland conform de in het antwoord op vraag 2 geschetste inzet gehandeld.

  1. Heeft u de brief van WIN-netwerk en klokkenluiders ontvangen? Wilt u het antwoord hierop aan de Kamer doen toekomen?

Ja, deze brief heb ik ontvangen en lees ik als steun voor de Nederlandse positie.

  1. Bent u bereid om duidelijk te maken dat Nederland er voorstander van is dat een klokkenluider altijd direct het externe kanaal kan gebruiken?

Zie het antwoord op vraag 2.

  1. Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden en wel voor de vergadering van 11 maart aanstaande?

Ja.

[1] Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 maart 2019, kenmerk 2019-0000122420.

[2] Op 25 januari 2019 is door Coreper II de raadspositie vastgesteld, 5453/19.